Regulamin - K&D Fitness Club

Regulamin - K&D Fitness Club

 

1. Osoby korzystające z siłowni i zajęć ruchowych zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu K&D Fitness Club, a także kulturalnego zachowania się.
 
2. Z siłowni i zajęć ruchowych mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz młodzież od 16 -18 roku życia, po wypełnieniu deklaracji, którą podpisują osobiście rodzice lub prawny opiekun.
 
3. W pomieszczeniach siłowni i zajęć ruchowych mogą przebywać tylko osoby ćwiczące, posiadające ważny karnet, osoby z personelu lub osoby zainteresowane kupnem karnetu.
 
4. Wstęp do siłowni i dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia natomiast wstęp na zajęcia ruchowe ? zgodnie z obowiązującym grafikiem zajęć.
 
5. Z siłowni może swobodnie korzystać w tym samym czasie maksymalnie 25 osób, z zajęć ruchowych fitness, zumba 17 osób.
 
6. K&D Fitness Club nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych oraz za brak miejąca w sali zajęć ruchowych spowodowanych nadmierną ilością ćwiczących osób.
 
7. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach ? K&D Fitness Club nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 
8. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie sportowe ? zabrania się korzystania z siłowni i zajęć ruchowych w klapkach, ciapach itp. (ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika).
 
9. Po wejściu do siłowni obowiązkiem osób ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.
 
10. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy powiadomić opiekuna siłowni, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie osobę ćwiczącą.
 
11. Osoby ćwiczące zobligowane są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.
 
12. W przypadku nieobecności instruktora osoba korzystająca z siłowni ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 
13. Po zakończeniu ćwiczeń należy uprzątnąć stanowisko tj. odłożyć sztangielki na stojaki; rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach, odłożyć na miejsce maty, pilki,ciężarki jak również zabrać z sali ćwiczeń butelki po wodzie, napojach.
 
14. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie osoby ćwiczące na danym stanowisku.
 
15. Właściwie dobrane obciążenie to takie, które powoduje, że ostatnie w serii ćwiczenie wykonujemy z trudem.
 
16. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
17. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
 
18. Opiekun siłowni i zajęć ruchowych ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.
 
19. Osoba raz usunięta z siłowni i zajęć ruchowych nie ma prawa ponownego wstępu.
 
20. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni i sali zajęć ruchowych (zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego) z winy ćwiczącego odpowiada osoba ćwicząca w wysokości 100% wartości szkody.  
 
21. Za wypadki, kontuzje i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zajęć ruchowych oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń treningowych K&D Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności.
 
22. Każda osoba ćwicząca zna swoje możliwości i sama odpowiada za wykonywane ćwiczenia.
 
23. Osoby ćwiczące zobowiązane są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami i w takim stopniu, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 
24. Klient proszony jest o powiadomienie obsługi siłowni i zajęć ruchowych ( instruktora ) o stanie swojego zdrowia .
 
25. Klient, który po raz pierwszy chce wykupić usługę jednorazową (wejście jednorazowe na zajęcia ruchowe) lub karnet wielokrotnego wejścia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania oświadczenia o stanie jego zdrowia. W związku z powyższym zalecamy, aby każda osoba, która chce zostać Członkiem naszego Klubu, wcześniej skonsultowała się z lekarzem, czy nie ma medycznych przeciwwskazań do korzystania z wybranych przez siebie zajęć ruchowych.
 
26. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach przez osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży jest pozytywna konsultacja z lekarzem.
 
27. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni i z zajęć ruchowych na własną odpowiedzialność po uprzednim podpisaniu oświadczenia o znajomości stanu własnego zdrowia .
 
28. K&D Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Osoby ćwiczącej powstały w wyniku nie przestrzegania wskazówek i zaleceń instruktorów oraz utajenia jej stanu zdrowia.
 
29. Osoby korzystające z usług Klubu nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
 
30. Podczas zajęć ruchowych obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 
31. Każdy klient Klubu K&D Fitness Club otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu, niedozwolone jest posługiwanie się cudzym karnetem. 32. W Klubie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja na wszystkie zajęcia grupowe, również w przypadku karnetów OPEN.  33. Zakup karnetu wejściowego na siłownię i/lub zajęcia ruchowe jest jednoznaczny z akceptacją  ww. regulaminu.