RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych i wizerunku?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe i wizerunek, będzie Firma Usługowa Andrzej Komorowski z siedzibą ul.Piłsudskiego 36/12,23-100 Bychawa zwana dalej K&D Fitness Club

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i wizerunek?
Twoje dane osobowe i wizerunek, będą zbierane i przetwarzane w celu obsługi klubu fitness i przypisane do karnetu, jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (karnet upoważnia do przebywania na terenie klubu, korzystania z sali siłowni i sprzętu sportowego oraz zajęć fitness).
- weryfikacji Twojej tożsamości;
- obsługi roszczeń wynikających z zawartej umowy;
- zapewnienia ochrony Twoich żywotnych interesów, w szczególności bezpieczeństwa (w odniesieniu do monitoringu wizyjnego w siedzibie klubu K&D FitnessClub ul.Konopnickiej 4,23-100 Bychawa).

Będziemy także przetwarzać  Twoje dane osobowe, które wynikają z regulacji dotyczących podatkowości i rachunkowości.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych ? imienia, nazwiska i wizerunku jest konieczne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeśli nie podasz w/w danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usługi.

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku.

Działamy na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w związku z tym w odniesieniu do Twoich danych osobowych i wizerunku realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dostępu do danych i wizerunku, ich sprostowania oraz usunięcia Twoich danych i wizerunku, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku. Każdy Twój wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora, a o wyniku rozpoznania zostaniesz poinformowany Ty lub osoby trzecie w przypadkach prawem przewidzianych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

Kiedy możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych i wizerunku?

Jeżeli zweryfikujesz, iż Twoje dane są nieprawdziwe, zawierają błąd lub są niekompletne.

Na jakiej podstawie możesz wnosić o usunięcie Twoich danych i wizerunku?
W sytuacji, w której Twoje dane osobowe i wizerunek nie są już niezbędne do celów, w których je zebrano, możesz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi się także do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych i wizerunku.

Twoje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych i wizerunku.

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzane przez nas dane i wizerunek są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie (a nie wniesiesz o ich usunięcie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych i wizerunku, na czas potrzebny nam na weryfikację, czy jest to prawnie uzasadnione

Ograniczenie przetwarzania danych i wizerunku  przez Administratora.

Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych i wizerunek, gdy Twoje dane nie będą mu już potrzebne, ale mogą zostać wykorzystane do dochodzenia roszczeń.  

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i wizerunku?
Masz prawo do powyższego, ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Komu udostępnimy Twoje dane osobowe i wizerunek?
Twoje dane osobowe i wizerunek podmiotom przetwarzającym, współpracującymi z nami na podstawie umów, wspierającym nas w świadczeniu usług, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te są przez nas starannie dobierane i zobowiązane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunek. Wskazujemy nadto, iż  wypełnieniu prawnego obowiązku, Twoje dane i wizerunek mogą zostać udostępnione organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe i wizerunek?
Twoje dane osobowe i wizerunek przetwarzane są przez czas obowiązywania łączącej nas umowy o świadczenie usług, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, maksymalnie przez 10 lat od daty wykonania umowy.

Dane utrwalone na monitoringu obiektowym klubu przechowywane są przez miesiąc

Pamiętaj!

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.